Acords per al Desenvolupament

Acords per al Desenvolupament

ACORDS PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF

DECLARACIONS
 1. Una comarca en transformació
  En els darrers anys, la comarca del Garraf ha sofert una transformació econòmica important passant d’una economia basada en la indústria, a una altra basada en el turisme, la promoció del sòl i la construcció. Aquesta realitat, sumada a l’actual conjuntura econòmica que situa Europa en un nou paradigma, obliga a definir noves estratègies de futur.
  Aconseguir una alta qualitat de vida i convertir-nos en un entorn competitiu capaç de generar oportunitats per a les persones i les empreses és un objectiu difícil, però el volem assolir; la finalitat és que el Garraf sigui una comarca emprenedora, innovadora i creativa. Cal treballar en diversos fronts, però el primer és la reactivació econòmica –en moments de dificultats– i per això donem ple suport a les empreses i als emprenedors, que són els veritables generadors d’ocupació.
 2. Treball en concertació
  Els agents socials i econòmics i les administracions públiques treballem de manera conjunta i concertada fent un esforç més gran, tal i com exigeix el nou entorn. L’existència de Node Garraf, agència de desenvolupament, ja ha estat un exercici de concertació; per tant, comptem amb un instrument al servei del territori que ha de permetre desenvolupar aquestes apostes estratègiques a la comarca del Garraf, un model més proactiu, destinat a donar suport als motors del seu desenvolupament, amb un treball de concertació i cooperació dels agents socials i econòmics i les administracions, i també de les administracions públiques entre si, concertant polítiques, racionalitzant recursos i agilitzant el desenvolupament de l’activitat econòmica als municipis de la comarca.
 3. Recursos endògens
  La capacitació de les persones, l’aposta per l’emprenedoria, la protecció del patrimoni natural, l’impuls als sectors emergents, la millora de les infraestructures, etc. són elements d’importància cabdal per al futur del territori. Els municipis del Garraf necessitem focalitzar les nostres energies cap a un nou desenvolupament econòmic que comporti una projecció més gran de futur per a tots els nostres ciutadans i ciutadanes. Les administracions i els agents socials i econòmics vinculats al territori així ho entenem i, per tant, ens comprometem a treballar ara i en un futur per a desenvolupar els nostres actius, identificant-los bé, en benefici de l’activitat econòmica i del benestar de la ciutadania.
 4. Amb visió de mig i llarg termini per a canviar el model
  Visualitzem un horitzó a mig i llarg termini on els municipis del Garraf esdevinguin un espai vital, útil per a les empreses i per a les persones. Treballem per al 2020 en tres grans àmbits: a) Territori i infraestructures al servei del model econòmic i social; b) Desenvolupament econòmic, com a actiu del model; i c) El coneixement, com a motor de les persones.
  Per aquest motiu, les entitats sotasignats formalitzem els presents pactes per als quals ens comprometem a treballar per a fer-los possibles:

PACTES

TERRITORI I INFRAESTRUCTURES PRIMER: Entorn territorial
 • Consolidar el Garraf dins del seu entorn integrant-lo de manera més eficient en l’organització territorial metropolitana de Barcelona per guanyar centralitat i potenciar la col·laboració del Garraf amb el Penedès per a generar oportunitats conjuntes, arran de la seves complementarietats com a territoris.
 • Compactar la comarca vertebrant el seu territori, essent conscients de la idiosincràsia i potencialitat de cadascun dels seus municipis, i esdevenir la sortida marítima natural de les comarques de l’interior.
 • Aprofitar la capitalitat de Vilanova i la Geltrú facilitant el seu paper dins les ciutats de la segona corona de l’arc metropolità.
SEGON: L’urbanisme com a eina de planificació del sòl
 • Contenir el creixement urbà residencial i massiu dels darrers temps i maximitzar l’interès socioeconòmic dels nous desenvolupaments urbanístics.
TERCER: La protecció del medi ambient i el medi rural
 • Consolidar i enfortir la protecció del territori natural del Garraf des del litoral fins a la muntanya perquè esdevinguin veritables espais privilegiats de la comarca. Desenvolupar el patrimoni natural (platges i parcs) com a element actiu i d’atracció d’un turisme de qualitat. Gestionar íntegrament tot el litoral del Garraf, des del punt de vista natural i econòmic, aplicant una gestió integrada en relació a les platges, la qualitat de l’aigua i els fons marins.
 • Preservar el territori, així com prioritzar l’agricultura de proximitat, ecològica i de qualitat que afavoreix aquesta conservació.
QUART: Energia i desenvolupament sostenible
 • Infraestructures energètiques: analitzar les actuals infraestructures comarcals tant d’aigua, de gas com d’electricitat per desenvolupar projectes de millora. L’estalvi i eficiència energètica: apostar i potenciar les polítiques d’estalvi i l’eficiència energètica (domèstica, industrial, equipaments). Les oportunitats de l’ús d’energies renovables: possibilitats d’explotar els recursos energètics vinculats al territori per a generar activitat econòmica vinculada a la producció d’energia. Gestió dels residus: apostar per una gestió basada en la prevenció i la valorització dels residus.
CINQUÈ: Les infraestructures i la mobilitat sostenible
 • Modernitzar i completar les infraestructures de mobilitat del Garraf per a generar millors comunicacions tant viàries, ferroviàries com marítimes. Apostar per una infraestructura portuària que afavoreixi el comerç, el turisme, l’oci i l’esport nàutic com a sector generador d’activitat econòmica a la comarca. Ratificar el compromís de la comarca amb el projecte de futur del tren orbital i aprofitar les oportunitats que generarà el nou corredor ferroviari del Mediterrani.
 • Treballar de forma integral als diferents polígons industrials perquè responguin a una política conjunta de desenvolupament econòmic i continuar el treball d’extensió i implantació de la banda ampla a llars i entorns d’activitat econòmica per a afavorir la competitivitat de les empreses i del territori del Garraf.
 • Apostar fortament per la millora del transport públic com a instrument que afavoreix una mobilitat millor i més sostenible. Al final de la C-15, assegurar l’accessibilitat a l’interior dels municipis.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

SISÈ: La competitivitat dels sectors madurs

Turisme. Apostar pels actius de la comarca: patrimoni cultural i natural, gastronomia, enoturisme, ecoturisme i activitats relacionades amb el mar. Continuar potenciant el turisme de negocis i reunions i afavorir el turisme de salut com a eixos d’atracció de visitants internacionals.

Desenvolupar i potenciar la nova marca Costa Barcelona lligada als actius del Garraf per enfortir el seu perfil internacional.

Comerç. Apostar per un comerç mediterrani de proximitat i de qualitat, afavorint la mobilitat dels visitants i turistes als centres de les viles amb comoditat i confortabilitat. Analitzar un acord a nivell comarcal sobre els horaris comercials.

Construcció. Apostar per la formació i el reciclatge dels treballadores/es preparant-los per a les noves oportunitats que genera el sector: rehabilitació energètica, manteniments, rehabilitació d’edificis, edificis intel·ligents, etc., tot potenciant la col·laboració de les empreses del sector per a guanyar dimensió.

Hostaleria i restauració. Potenciar la formació d’alt nivell dels treballadors/es amb cursos d’alta especialització. Promocionar una plataforma de difusió de la gastronomia i la restauració del Garraf i promoure més infraestructura hotelera on en manca i modernitzar l’existent, millorant la seva qualitat.

Agricultura i pesca. Apostar per la diversificació de processos i la innovació en el sector primari existent a la comarca per a permetre’n el seu desenvolupament econòmic.

SETÈ: Potenciar sectors emergents: TIC, eficiència energètica i energies renovables, atenció a les persones, serveis a les empreses i activitats relacionades amb el mar
 • Apostar per una incubadora d’empreses de base tecnològica lligada a l’EPSE (UPC) i al Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú. Crear un clúster d’empreses del Garraf que ofereixin serveis avançats adreçats a les empreses i que permeti generar oportunitats econòmiques.
 • Aprofitar les sinergies entre la recerca i la transferència de coneixement per a generar un clúster d’empreses vinculades al sector energètic renovable (producció i eficiència).
 • Aprofitar les sinergies entre la recerca i la transferència de coneixement per generar un clúster d’empreses de serveis d’atenció a les persones (persones dependents, gent gran, etc.).
 • Analitzar i fer prospectives per al futur del Garraf pel que fa a activitats econòmiques –no turístiques– vinculades amb el mar, amb el turisme de salut i de l’esport, i desenvolupar, si és el cas, programes per a la creació d’oportunitats en aquests àmbits.
VUITÈ: L’emprenedoria
 • Fomentar un esperit emprenedor més gran de la ciutadania per a consolidar els fonaments econòmics i contribuir a la generació de riquesa i la creació de llocs de treball, en el procés d’aprenentatge, des dels cicles inicials fins als estudis universitaris. Generar un econosistema que afavoreixi la continuïtat i la creació de noves iniciatives empresarials a l’entorn de la universitat.
 • Construir un sistema d’interaccions en què la concertació públic-privada comparteixi recursos orientats a l’estímul, l’acompanyament i la consolidació de noves iniciatives empresarials, donant suport als centres promotors d’iniciatives orientats a l’economia de la creativitat i a les noves tecnologies.
 • Coordinar els serveis existents de suport als iniciadors i procurar un sistema eficient, a partir del qual s’afavoreixi la creació d’empresa, l’aterratge i la consolidació i creixement empresarial. Prioritzar el suport a la creació d’empreses en els sectors estratègics del Garraf: les TIC, el turisme i el lleure, els serveis a les persones i a les empreses i la indústria energètica i l’enginyeria òptica.

EL CONEIXEMENT

NOVÈ: L’educació com a base del desenvolupament humà
 • Treballar amb la comunitat educativa per a introduir sistemàticament a les escoles el factor de creativitat i emprenedoria en la dinàmica escolar.
 • Desenvolupar un programa educatiu adreçat a les escoles per transmetre els valors del respecte i el compromís responsable envers allò col·lectiu i un pla de xoc contra el fracàs escolar, i donar suport a les polítiques de suport a les famílies per a afavorir el rendiment acadèmic.
 • Desenvolupar conjuntament amb les escoles d’idiomes un programa per enfortir la llengua anglesa al conjunt de la comunitat educativa.
DESÈ: La capacitació i la formació professional
 • Apostar fermament per la formació professional adaptada a la realitat del mercat laboral del Garraf prioritzant els segments estratègics i creant espais idonis per a la col·laboració i la planificació de la Formació Professional a la comarca vinculant formació i treball – escola i empresa.
 • Proporcionar noves competències formatives adreçades a les noves ocupacions i a les dels sectors econòmics existents al territori, apostant clarament per l’emprenedoria i les llengües estrangeres, especialment l’anglès.
 • Alinear i coordinar a nivell comarcal tota la formació permanent i ocupacional amb l’estratègia econòmica del Garraf.
ONZÈ: Els estudis universitaris
 • Apostar de manera contundent perquè el Campus Universitari UPC sigui un element estratègic per a la comarca. Un Campus amb una clara vocació territorial, que sigui un element clau en les polítiques de desenvolupament econòmic i el coneixement. Un Campus obert a la ciutadania, en aquells àmbits socials i econòmics que li són propers i on pot crear valor afegir i compartir estratègia.
 • Analitzar la possibilitat de posar en marxa nous estudis universitaris de grau i màsters relacionats amb els sectors econòmics de la comarca (sector sociosanitari i la bioenginyeria mèdica, etc.).
 • Potenciar els programes de pràctiques entre alumnes/empreses, i les relacions entre la universitat/empreses a través de la transferència de coneixement.
 • Donar suport a la iniciativa existent per a implantar la Universitat de les Arts a Sitges, i facilitar la seva instal·lació així com la relació amb els diferents agents de la comarca i en especial amb el Campus Universitari UPC.
DOTZÈ: El Talent del Garraf
 • Coordinar i donar visibilitat a totes les xarxes de talent existents al Garraf per generar un entorn que afavoreixi noves oportunitats econòmiques i socials per al territori.
 • Iniciar projectes pilot que interrelacionin la micro i petita empresa (del territori i de sectors emergents) amb persones formades perquè comparteixin idees, projectes i innovacions.

Entitats signats:

Neus Lloveras
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Miquel Forns
Alcalde de Sitges

Josep Antoni Blanco
Alcalde de Sant Pere de Ribes

Mònica Miquel
Alcaldessa de Cubelles

Rosa Huguet
Alcaldessa de Canyelles

Joaquim Mas
Alcalde d’Olivella

Juan Luis Ruiz
President del Consell Comarcal del Garraf

Xavier Cardona
President de l’ADEG

Amadeu Pujol
President de la Cambra de Comerç de Barcelona al Garraf

Francesc Rica
Secretari General UGT
Anoia-Alt Penedès-Garraf

Albert Rodríguez
Secretari General CCOO
Alt Penedès – Garraf

Vilanova i la Geltrú, 1 de març del 2012

Podeu descarregar aquest document en PDF